Πρόγραμμα «Εξοικονομώ Αυτονομώ» 2021

Tο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ Αυτονομώ», είναι το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης και αυτονόμησης κατοικιών, που αποτελεί το διάδοχο σχήμα των προγραμμάτων «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», με συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται περίπου στα 900 εκατ. ευρώ.

Ο σχεδιασμός του Προγράμματος λαμβάνει υπόψη την ολοκληρωμένη προσέγγιση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα και έχει ως στόχο:

  • τη μείωση των ενεργειακών αναγκών των κτηρίων και των εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου
  • την εξοικονόμηση κόστους για τους πολίτες, τη βελτίωση των καθημερινών συνθηκών διαβίωσης και άνεσης καθώς και, της ασφάλειας και της υγείας των πολιτών κατά τη χρήση των κτηρίων αυτών
  • την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος.

Το Πρόγραμμα συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενίσχυσης της ενεργειακής αυτονομίας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα «Έξυπνο Σπίτι».

Το Πρόγραμμα αφορά σε κτήρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Επίσης, προβλέπονται κίνητρα για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε πολυκατοικίες με επιμέρους αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων που περιλαμβάνουν κοινόχρηστες και μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις αναβάθμισης αυτών, ενώ προβλέπεται ειδική κατηγορία κινήτρων για αυτοτελείς παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης μόνο των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας, χωρίς δηλαδή, να συμπεριλαμβάνονται παρεμβάσεις στα διαμερίσματα.

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για το Πρόγραμμα
«Εξοικονομώ - Αυτονομώ»  


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Ερ.: Ποιές Περιφέρειες αφορά το Πρόγραμμα;

Απ.: Το Πρόγραμμα αφορά στο σύνολο των δεκατριών (13) Περιφερειών της χώρας.

2. Ερ.: Ποιό είναι το ύψος της χρηματοδότησης και πώς κατανέμεται στις
Περιφέρειες; 

Απ.: Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται περίπου σε 900 εκ. €, και
κατανέμεται ανά Περιφέρεια βάσει των υφιστάμενων σε αυτή κτηρίων και νοικοκυριών και
των κονδυλίων που έχει συνεισφέρει το αντίστοιχο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και
της κατανομής των πόρων του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία», βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης σύστασης του «Ταμείου Εξοικονομώ
ΙΙ».


ΓΕΝΙΚΑ- ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1. Ερ.: Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα;

Απ.: Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που κατά το έτος
αναφοράς (φορολογικό έτος 2019) και κατά το χρόνο υποβολής αίτησης έχουν εμπράγματο
δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία.
Ειδικά για τις περιπτώσεις που σύμφωνα με τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος κατά το έτος αναφοράς η κατοικία α) ενοικιάζεται/ διατίθεται για βραχυχρόνια
μίσθωση, β) είναι κενή, ή γ) δεν υπήρχε εμπράγματο δικαίωμα επικαρπίας ή πλήρους
κυριότητας και έχει αποκτηθεί πρόσφατα, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν
μόνον ο πλήρης κύριος ή ο επικαρπωτής.
Ως εισόδημα λαμβάνεται το «εισόδημα επιβολής εισφοράς» του τμήματος Γ2 «Εκκ.
Ειδ. Εισφοράς Αλληλ.» του εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος του έτους αναφοράς (φορολογικό έτος 2019).
Τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα καλούνται Ωφελούμενοι του Προγράμματος εφόσον,
βάσει του εισοδήματος τους κατά το έτος αναφοράς, δύνανται να κατατάσσονται στις
κάτωθι εισοδηματικές κατηγορίες:

2. Ερ.: Ποια είναι τα ποσοστά επιχορήγησης στο Πρόγραμμα;

Απ.: Προβλέπεται βασικό ποσοστό επιχορήγησης, σύμφωνα με τις εισοδηματικές κατηγορίες
του άνω πίνακα. Επί του βασικού ποσοστού προβλέπονται οι κάτωθι προσαυξήσεις:


- Επί του βασικού ποσοστού επιχορήγησης προστίθεται σε όλους ειδική προσαύξηση 10%
λόγω COVID – 19.
- Σε κτήρια ενεργειακής κατηγορίας Η και Ζ (μονοκατοικίες, μεμονωμένα διαμερίσματα,
πολυκατοικίες Τύπου Α), εφόσον επιτευχθεί αναβάθμιση σε τουλάχιστον Β’ ενεργειακή
κατηγορία, προστίθεται ενεργειακό premium +10%.
Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων και μονοκατοικιών, το μέγιστο ποσοστό
επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:

Για αιτήσεις πολυκατοικίας, το ποσοστό επιχορήγησης είναι ανεξάρτητο από το
εισόδημα των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, και
ορίζεται ως εξής:

Το ποσοστό επιχορήγησης αφορά στον επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων. Για το
υπόλοιπο ποσοστό έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων
υφίσταται η δυνατότητα χορήγησης δανείου με επιδότηση επιτοκίου, στη βάση
σχετικού αιτήματος του Ωφελούμενου. Εξαίρεση αποτελεί η πολυκατοικία τύπου Β, στην
οποία δεν δίνεται η επιλογή δανείου και η ίδια συμμετοχή θα πρέπει να καλυφθεί
αποκλειστικά με ίδια κεφάλαια.

3. Ερ. Αλλάζει το όριο οικογενειακού εισοδήματος αν υπάρχουν παιδιά;

Απ.: Το οικογενειακό όριο δεν αλλάζει εάν υπάρχουν ένα ή περισσότερα παιδιά. Η
κατηγορία επιχορήγησης στην οποία εντάσσεται κάποιος πολίτης εξαρτάται από το συνολικό
εισόδημα. Ως εισόδημα λαμβάνεται το «εισόδημα επιβολής εισφοράς» του τμήματος Γ2
«Εκκ. Ειδ. Εισφοράς Αλληλ.» του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος. Σε αντιδιαστολή με τους προηγούμενους Κύκλους του Προγράμματος
Εξοικονόμηση Κατ΄Οίκον ΙΙ, στο νέο Κύκλο δεν προβλέπεται αύξηση της επιχορήγησης
λόγω εξαρτώμενων τέκνων.

4. Ερ.: Ποιες άλλες δαπάνες καλύπτονται από το Πρόγραμμα και μέχρι ποιου
ορίου; 

Απ.: Επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα σε ποσοστό 100% της δαπάνης, υπό την
προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης σε αυτό και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού
στόχου, οι ακόλουθες λοιπές δαπάνες:


α. Το κόστος που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων και τη
συμπλήρωση των εντύπων Πρότασης Παρεμβάσεων και Καταγραφής Παρεμβάσεων.
Τίθεται υπόψη ότι, ειδικά για την πολυκατοικία Τύπου Β, υποχρέωση υποβολής Β΄
Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης θα υπάρχει μόνον εάν έχουν υλοποιηθεί και
παρεμβάσεις που οδηγούν σε εξοικονόμηση ενέργειας (κατηγορίες παρεμβάσεων 1 έως 3).
H επιλέξιμη αμοιβή ανά ενεργειακή επιθεώρηση καθορίζεται ως εξής:
i) Για μονοκατοικία ή διαμέρισμα, η αμοιβή καθορίζεται σε 75 € επαυξημένη κατά
2,5 €/τ.μ. ωφέλιμης επιφανείας της ιδιοκτησίας, με μέγιστο επιλέξιμο ποσό
ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 400 €.
ii) Για κτήρια πολλών ιδιοκτησιών κατοικίας (πολυκατοικία τύπου Α/Β), όταν η
επιθεώρηση αφορά σε πολυκατοικία, η αμοιβή καθορίζεται σε 75 € επαυξημένη κατά
1,7 €/τ.μ. συνολικής επιφανείας της «πολυκατοικίας», με μέγιστο επιλέξιμο ποσό
ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 1.095 €.

β. Η αμοιβή του συμβούλου έργου σχετικά με την υποβολή της αίτησης, την
παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και
ολοκλήρωσης του έργου, συμπεριλαμβανομένης της προσκόμισης των δικαιολογητικών έως
την τελική εκταμίευση, μέχρι του ποσού των 350 € ανά επιμέρους αίτηση. Σε περίπτωση
πολυκατοικίας, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο ίδιος σύμβουλος έργου για όλους τους
ωφελούμενους και η αμοιβή του ορίζεται i) για πολυκατοικία τύπου Α, μέχρι του ποσού των
350 € επαυξημένη κατά 70 € για κάθε επιπλέον διαμέρισμα πέραν του πρώτου, με μέγιστο
συνολικό ποσό τα 770 €, ii) για πολυκατοικία τύπου Β, μέχρι του ποσού των 350 €.


γ. Η αμοιβή για τυχόν εκδόσεις αδειών/εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών (στα πλαίσια
έκδοσης αδειών/εγκρίσεων) που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση
παρεμβάσεων (όπως για παράδειγμα αμοιβή για έγκριση εργασιών δόμησης μικρής
κλίμακας, αμοιβή για μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου), ορίζεται ως εξής:
i) Για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα, μέχρι 250 €/αμοιβή, με δυνατότητα
πολλαπλών αδειών/μελετών και μέχρι του συνολικού ποσού των 350 €, ii) Για πολυκατοικία
(τύπος Α/Β), μέχρι του ποσού των 250 € επαυξημένη κατά 70 € για κάθε διαμέρισμα
επιπλέον του πρώτου, με μέγιστο συνολικό ποσό τα 670 €/αμοιβή, με δυνατότητα
πολλαπλών αδειών/μελετών και μέχρι του συνολικού ποσού των 940 €.

δ. Για πολυκατοικίες τύπου Α/Β, η αμοιβή για την επιθεώρηση και την έκδοση
πιστοποιητικού ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα, όπως υλοποιούνται σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, μέχρι ποσού των 250 €.
Το ανώτατο επιλέξιμο κόστος λοιπών δαπανών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από:
- 1.500 € ανά αίτηση (δαπάνες α, β, γ), για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα,
- 1.500 € ανά διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία τύπου Α (δαπάνες α, β, γ, δ),
με μέγιστο το ποσό των 4.150 € συνολικά ανά αίτηση πολυκατοικίας,
- 3.730 € συνολικά ανά αίτηση (δαπάνες α, β, γ, δ) για πολυκατοικία τύπου Β.
Επισημαίνεται ότι τα είδη των λοιπών δαπανών (α, β, γ, δ) θα πρέπει να δηλώνονται κατά
την υποβολή της αίτησης.

5. Ερ.: Ποιος είναι ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων και ποιος
ο συνολικός;

Απ.: Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση Ωφελούμενου δεν
μπορεί να υπερβαίνει το γινόμενο του 1,2 € επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας
εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α΄ Πιστοποιητικό
Ενεργειακής Απόδοσης. Ο εν λόγω περιορισμός θα ελεγχθεί εκ νέου κατά την υποβολή του
Β΄ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, με βάση την επιτευχθείσα ετήσια εξοικονόμηση
πρωτογενούς ενέργειας (kWh).
Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα επιμέρους ανώτατα όρια ανά επιλέξιμη δαπάνη του πίνακα
4.1.1 και ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων δεν μπορεί να είναι
μεγαλύτερος από:
- 48.500 € για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης
σε πολυκατοικία τύπου Α,
- 76.270 € για αίτηση πολυκατοικίας τύπου Β.

6. Ερ.: Ποιες κατοικίες είναι επιλέξιμες;

Απ.: Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία καθώς και το μεμονωμένο
διαμέρισμα. Οι ορισμοί δίνονται στην ενότητα 2.1.1 του Οδηγού Εφαρμογής και σχετίζονται
με το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο εκδίδονται τα ενεργειακά πιστοποιητικά. Στο πλαίσιο αυτό,
στην περίπτωση κτηρίου πολυκατοικίας, επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι
επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ.
κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου).
Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες
γενικές προϋποθέσεις,:
 Υφίσταται νόμιμα.
 Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε
κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

8. Ερ.: Πώς νοείται η χρήση κύριας κατοικίας;

Απ.: Η κύρια κατοικία δηλώνεται στη φορολογική δήλωση (Έντυπο Ε1). Εάν το ακίνητο
χρησιμοποιείται για εκμετάλλευση ή δωρεάν παραχώρηση και άρα δεν δηλώνεται ως
κατοικία από τον αιτούντα, η χρήση του ως κύρια κατοικία προκύπτει από το έντυπο Ε1 του
χρήστη της κατοικίας. Η ενοικίαση/παραχώρηση προκύπτει από το έντυπο Ε2 του αιτούντα.
Η κύρια χρήση θα πρέπει να αποδεικνύεται μέσα σε τελευταία τρία (3) χρόνια, με
προτεραιότητα το έτος αναφοράς του προγράμματος (φορολογικό 2019). Σε περίπτωση
που το ακίνητο το 2019 δεν ήταν σε χρήση (κενή κατοικία), τότε χρησιμοποιούνται τα
αντίστοιχα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του αιτούντα (στην περίπτωση
αυτή, μόνο επικαρπωτή ή πλήρη κύριου), ενός εκ των δύο προηγούμενων φορολογικών
ετών.

9. Ερ.: Πώς θα ξέρω ότι είμαι στην ενεργειακή κατηγορία Γ και ότι μπορώ να
συμμετέχω στο πρόγραμμα;

Απ.: Οι κατοικίες με ανεπαρκή θερμομόνωση είναι πολύ ενεργοβόρες και εφόσον δεν έχει
γίνει ριζική ανακαίνιση, θα βρίσκονται με μεγάλη πιθανότητα σε κατηγορία μικρότερη ή το
πολύ ίση της Γ. Σε κάθε περίπτωση η ενεργειακή κατηγορία θα προκύψει από την
ενεργειακή επιθεώρηση και θα καταγράφεται στο Πιστοποιητικό Ενεργειακή Απόδοσης που
θα εκδοθεί από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή.

10. Ερ.: Για τη λήψη δανείου θα τίθενται από την εκάστοτε τράπεζα που
συμμετέχει στο πρόγραμμα επιπλέον προϋποθέσεις;

Απ.: Τίθενται προϋποθέσεις, στο πλαίσιο της πιστοληπτικής αξιολόγησης που διενεργεί η
κάθε τράπεζα για τη χορήγηση δανείου.

11. Ερ.: Σε περίπτωση περισσότερων συγκύριων (πλήρη κυριότητα, ψιλή
κυριότητα, επικαρπία) ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται και ποιος
κάνει αίτηση για το πρόγραμμα; 

Απ.: Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων σε
επιλέξιμη κατοικία, η αίτηση υποβάλλεται από έναν εκ των δικαιούχων που να έχει
δικαίωμα συμμετοχής, μετά από συναίνεση των υπολοίπων. Αίτηση για υπαγωγή μπορεί να υποβάλλει ένας εκ των δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων που να έχει δικαίωμα
συμμετοχής που θα πρέπει να πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια της αντίστοιχης κατηγορίας
στην οποία ανήκει. Ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα την εξασφάλιση της ανωτέρω συναίνεσης,
στο πλαίσιο της δήλωσης του Παραρτήματος V-A του Οδηγού. Ως προς το ποσοστό
συγκυριότητας, δεν υπάρχει περιορισμός για το ποιο ποσοστό ιδιοκτησίας θα πρέπει να έχει
ο αιτών.

Ειδικά για τις περιπτώσεις που κατά το έτος αναφοράς η κατοικία α) ενοικιάζεται/διατίθεται
για βραχυχρόνια μίσθωση, β) είναι κενή, ή γ) δεν υπήρχε εμπράγματο δικαίωμα επικαρπίας
ή πλήρους κυριότητας και έχει αποκτηθεί πρόσφατα, μπορεί να υποβάλλει αίτηση στο
Πρόγραμμα μόνον ο πλήρης κύριος ή ο επικαρπωτής.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Η κατηγορία επιχορήγησης για το συγκεκριμένο διαμέρισμα, στο οποίο
υπάρχουν περισσότερα εμπράγματα δικαιώματα, προκύπτει από την κατηγορία
επιχορήγησης του ιδιοκτήτη που κάνει την αίτηση (ανεξαρτήτως εάν οι υπόλοιποι
συνιδιοκτήτες του διαμερίσματος ανήκουν σε άλλες κατηγορίες επιχορήγησης). Για
παράδειγμα, εάν υποβάλει αίτηση ο ιδιοκτήτης που ανήκει στην κατηγορία επιχορήγησης 1,
τότε το διαμέρισμα θα ανήκει στην κατηγορία επιχορήγησης 1, ενώ εάν υποβάλει αίτηση ο
έτερος ιδιοκτήτης που ανήκει στην κατηγορία επιχορήγησης 2, τότε το διαμέρισμα θα
ανήκει κατηγορία επιχορήγησης 2.

12. Ερ.: Οι ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ εργατοτεχνιτών είναι επιλέξιμες δαπάνες; 

Απ.: Στα ανώτατα όρια δαπανών ανά υποκατηγορία παρέμβασης, όπως αναφέρονται στον
Οδηγό Εφαρμογής του προγράμματος, περιλαμβάνονται εκτός των υλικών και του ΦΠΑ, και
το κόστος εργασίας. Στο κόστος εργασίας συμπεριλαμβάνονται τυχόν απαιτούμενες
ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ για τις οικοδομικές εργασίες που εκτελούνται από
εργατοτεχνίτες (μη στεγασμένα επαγγέλματα) και οι οποίες βαρύνουν τον Ωφελούμενο του
Προγράμματος ως «κύριο του έργου». Επομένως, οι δαπάνες των ασφαλιστικών εισφορών
είναι επιλέξιμες, εφόσον το σύνολο των δαπανών για τη συγκεκριμένη παρέμβαση
αθροιζομένων και των ασφαλιστικών εισφορών, δεν υπερβαίνουν το ανώτατο όριο
επιλέξιμης δαπάνης της παρέμβασης.
Για παράδειγμα: έστω ότι έχει επιλεγεί ως παρέμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση
κατοικίας, η θερμομόνωση δώματος με ενεργειακά χαρακτηριστικά υλικών 0,9 < R ≤ 1,8
(2.Α Ι). Το ανώτατο όριο επιλέξιμης δαπάνης για την υποκατηγορία 2.Α (Ι) ανέρχεται στο
ποσό των 44 €/m2
. Στο ποσό αυτό (44 €/m2) περιλαμβάνονται τα υλικά, η εργασία, οι
ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ και ο ΦΠΑ. Έστω ότι το εμβαδόν της επιφάνειας του δώματος
είναι 100,00 m2
. Τότε η ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη για την παρέμβαση, θα είναι ίση με
4.400,00 €. Εάν υποθέσουμε ότι οι ασφαλιστικές εισφορές IKA ανέρχονται στο ποσό των
200,00 €, τότε το επιλέξιμο ποσό για υλικά και εργασία ανέρχεται στα 4.200,00 € με ΦΠΑ.

13. Ερ.: Τι θα γίνει σε περίπτωση που το κόστος που αναγράφεται στο Έντυπο
Πρότασης Παρεμβάσεων που θα υποβάλω υπερβαίνει τα ανώτατα όρια
επιλέξιμων δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης που αναφέρονται στον οδηγό
εφαρμογής του προγράμματος; 

Απ: Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός θα προσαρμοστεί στα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών του προγράμματος και ο Ωφελούμενος θα πρέπει να καταβάλει το επιπλέον κόστος με ίδια κεφάλαια.

14. Ερ.: Μέχρι πότε υποβάλλονται αιτήσεις;

Απ.: Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων, θα παρέχεται μέχρι την κάλυψη του μέγιστου
προϋπολογισμού ανά περιφέρεια.

15. Ερ.: Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να κάνω για να υποβάλλω αίτηση; Πως
ξεκινάω; 

Απ.:
1. Μονοκατοικίες / Μεμονωμένα Διαμερίσματα
Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα, πρέπει αρχικά να
ελέγξει εάν είναι «επιλέξιμος Ωφελούμενος» βάσει των εισοδηματικών κριτηρίων και εάν η
ιδιοκτησία του μπορεί να θεωρηθεί «επιλέξιμη κατοικία».
Στη συνέχεια απευθύνεται σε ενεργειακό επιθεωρητή για την έκδοση του Α’ Πιστοποιητικού
Ενεργειακής Απόδοσης καθώς και για την συμπλήρωση του Εντύπου Πρότασης
Παρεμβάσεων.
Ο αιτών εφόσον συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλει ηλεκτρονικά την
αίτησή του στο πληροφοριακό σύστημα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του
Προγράμματος την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος που αφορά στην περιφέρεια
του ακινήτου για το οποίο ο αιτών ζητά την επιχορήγηση, επιλέγοντας εάν επιθυμεί, τη
χορήγηση δανείου και από ποιον χρηματοπιστωτικό οργανισμό θα γίνει αυτό.
Επισημαίνεται ότι για να προβεί στην αίτηση ο αιτών θα πρέπει:
• Να έχει κωδικούς πρόσβασης στην εφαρμογή TAXISnet. Δεν υφίσταται δυνατότητα
υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα για φυσικά πρόσωπα που δεν είναι πιστοποιημένα μέσω
της ανωτέρω εφαρμογής και δεν έχουν κωδικούς πρόσβασης σε αυτή.
• Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες νομιμοποίησης/τακτοποίησης στο
ακίνητο, η υποβολή δήλωσης για υπαγωγή σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών
θα πρέπει να έχει γίνει πριν την υποβολή της αίτησης στο Πρόγραμμα
• Να έχει ολοκληρωθεί η υποβολή και εκκαθάριση φορολογικής δήλωσης για το
φορολογικό έτος 2019.
• Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων στο
ακίνητο θα πρέπει να έχει εξασφαλισθεί η συναίνεση των συγκυρίων και να αναγράφεται
ορθά ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στη δήλωση των στοιχείων ακινήτων (Ε9)
τους.
• Σε περίπτωση πρόσφατης απόκτησης ακινήτου (απόκτηση για πρώτη φορά εμπράγματου
δικαιώματος επί του ακινήτου μετά τις 31/12/2019 και μόνον για την πλήρη κυριότητα ή
την επικαρπία) θα πρέπει να έχει προηγηθεί η καταχώρηση/τροποποίηση των στοιχείων στο
Ε9 και μετά να προχωρήσει ο ενδιαφερόμενος στην υποβολή αίτησης.
2. Πολυκατοικία (Τύπου Α / Τύπου Β)
Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για πολυκατοικία (τύπος Α / Τύπος Β), θα πρέπει:
• Να ληφθεί απόφαση, στο πλαίσιο γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας για:

τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα,
o την απόφαση για υποβολή αίτησης τύπου Α ή τύπου Β,
o την πραγματοποίηση παρεμβάσεων,
o τον ορισμό του εκπροσώπου της πολυκατοικίας, και σχετική εξουσιοδότησή του για
υποβολή των απαιτούμενων από το πρόγραμμα στοιχείων και δικαιολογητικών.
o σε περίπτωση υποβολής αίτησης Τύπου Α θα πρέπει στη γενική συνέλευση να
ληφθεί απόφαση για την επιλογή του συνεργαζόμενου χρηματοπιστωτικού οργανισμού για
τη λήψη δανείων. Επισημαίνεται ότι σ’ αυτήν περίπτωση όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να
συνεργαστούν με τον ίδιο χρηματοπιστωτικό οργανισμό.
• Έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) διαχείρισης πολυκατοικίας.
• Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, συνδεδεμένου με το ΑΦΜ διαχείρισης
πολυκατοικίας (μόνο για αιτήσεις Πολυκατοικίας Τύπου Β).
• Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του ακινήτου και συμπλήρωση του
Εντύπου Πρότασης Παρεμβάσεων από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή.
Ο εκπρόσωπος (και τα διαμερίσματα σε περίπτωση πολυκατοικίας Τύπου Α), εφόσον
συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στο
πληροφοριακό σύστημα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος, την
ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος που αφορά στις πολυκατοικίες.

16. Ερ.: Που μπορώ να βρω ενεργειακό επιθεωρητή;

Στην ιστοσελίδα www.buildingcert.gr , μπορείτε να αναζητήσετε στο μητρώο των
ενεργειακών επιθεωρητών ανά περιφερειακή ενότητα και δήμο, ενεργειακό επιθεωρητή ή
εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες ενεργειακών επιθεωρήσεων.

17. Ερ.: Ποιά δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν κατά την καταχώρηση αίτησης και ποια κατά την φάση υποβολής δικαιολογητικών;

Κατά την καταχώρηση αίτησης θα πρέπει να αναρτηθεί (upload) για όλους μόνο το Έντυπο
Πρότασης Παρεμβάσεων (Παράρτημα ΙΙΙ) κατάλληλα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο
όπως προβλέπεται.
Εφόσον η αίτηση υποβληθεί και σε επόμενο στάδιο θα αναρτηθούν (σύμφωνα με το
παράρτημα Ι):
- Αντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος όπου θα πρέπει να φαίνεται ο αριθμός
παροχής.
- Οικοδομική άδεια ή/και τυχόν νομιμοποιητικά έγγραφα όπως αυτά προβλέπονται
(σύμφωνα με το παράρτημα Ι).
- Εάν η διεύθυνση που αναγράφεται στα δικαιολογητικά που προσκομίζονται δεν ταυτίζεται
με τη σημερινή διεύθυνση του ακινήτου, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση βεβαίωσης από
το οικείο ΟΤΑ από την οποία να προκύπτει η ταυτοποίηση του ακινήτου.
- Για αιτήσεις πολυκατοικίας, η απόφαση ΓΣ
- Για την πρόσφατη απόκτηση ακινήτου (μετά τις 31/12/2019),
α) Ο τίτλος ιδιοκτησίας
β) Το πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή το
πιστοποιητικό καταχώρησής του στα κτηματολογικά φύλλα του οικείου
Κτηματολογικού Γραφείου.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 του αιτούντος (Παράρτημα ΙΧ), όπου δηλώνεται
ότι το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία είτε από τον ίδιο είτε από τρίτο
πρόσωπο, δηλώνοντας επίσης το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ του προσώπου αυτού.

Αν η αίτηση εντάσσεται στις “ειδικές περιπτώσεις”, στο σχετικό στάδιο ελέγχου θα ζητηθούν
κατά περίπτωση:
- Σε περίπτωση που η κατοικία ενοικιάζεται/διατίθεται με βραχυχρόνια μίσθωση, Δήλωση
συμμόρφωσης με τον κανονισμό De Minimis.
- Για τους φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού:
- α) Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (CERTIFICATE OF TAX RESIDENCE), το
οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί, υπογραφεί και σφραγισθεί από την αρμόδια
φορολογική αρχή της Κατοικίας του,
β) Φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2019, που έχει υποβληθεί στη χώρα
Φορολογικής Κατοικίας.
Τα ανωτέρω α’ και β’ δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται συνοδευόμενα από
επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα από αρμόδια αρχή.
- Για όσους εντάσονται σε μή υποχρέωση στοιχείων φορολογίας, υπεύθυνη δήλωση του
ν.1599/1986 σύμφωνη με το σχετικό Υπόδειγμα βάσει της εγκυκλίου ΔΕΑΦ Α 1138225 ΕΞ
2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθώς και δικαιολογητικά, κατά
περίπτωση, για τη διαπίστωση από τον Δικαιούχο ότι πληρούνται τα κριτήρια του
προγράμματος. Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής του δηλούντος.
- Για απόκλιση της ωφέλιμης επιφάνειας μεταξύ ΠΕΑ και κύριων χώρων στο Ε9,
υποβάλλεται σχετική τεκμηρίωση από ιδιώτη μηχανικό.

18. Ερ.: Τι είδους παρεμβάσεις μπορώ να κάνω?

Σημείωση : Επιλέξιμες για το Πρόγραμμα θεωρούνται οι δαπάνες που αφορούν εργασίες που θα εκτελεστούν μετά την έκδοση του πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Το εν λόγω ΠΕΑ θα πρέπει να έχει εκδοθεί βάσει του νέου πλαισίου για τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581, ΦΕΚ Β’ 2367/12.07.2017) και συνεπώς θα πρέπει να φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη της 26.11.2017.

Οι παρεμβάσεις, που υποβάλλονται με την αίτηση για υπαγωγή στο Πρόγραμμα, προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και αφορούν αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων.

1.Αντικατάσταση κουφωμάτων

2.Τοποθέτηση/ αναβάθμιση θερμομόνωσης

3.Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ ψύξης

4.Σύστημα ZNX με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

5.Λοιπές Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης – Αυτονόμησης (φωτοβολταϊκό, smart home, αναβάθμιση ανελκυστήρα, κλπ)

19. Ερ.: Είναι επιλέξιμη η θερμομόνωση σε δώμα (ταράτσα) από το Πρόγραμμα
όταν η αίτηση υποβάλλεται ως «μεμονωμένο διαμέρισμα»;

Απ.: Ναι, εφόσον συναινέσουν οι συνιδιοκτήτες σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον
κανονισμό της πολυκατοικίας. Τεχνικά ορθή λύση είναι η μόνωση όλης της επιφάνειας του
δώματος (ταράτσας) ή της πιλοτής, όμως, βάσει των όρων υλοποίησης των
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ΕΣΠΑ 2014-2020), επιλέξιμες δαπάνες στο
πρόγραμμα είναι μόνο αυτές που αντιστοιχούν σε παρεμβάσεις που αφορούν στην
ιδιοκτησία σας. Εν προκειμένω μπορούν να ενταχθούν μόνο τα m2
που αφορούν στο
επιλέξιμο «μεμονωμένο» διαμέρισμα.
Στην περίπτωση μόνωσης στέγης, υπάρχουν δύο υποπεριπτώσεις:
Α) σε μονοκατοικία ή οροφοδιαμέρισμα τελευταίου ορόφου πολυκατοικίας επιλέξιμα είναι
όλα τα τετραγωνικά της στέγης (π.χ. μαζί με τις μαρκίζες και τις προεξοχές της στέγης και
την απόληξη κλιμακοστασίου), εφόσον αυτή είναι η ορθά ολοκληρωμένη τεχνική λύση.
Β) σε μεμονωμένο διαμέρισμα τελευταίου ορόφου (όχι οροφοδιαμέρισμα), ο ενεργειακός
επιθεωρητής μπορεί να προτείνει μόνωση όλου του δώματος, καθώς αυτή είναι η τεχνικά
ορθή λύση. Επιλέξιμες όμως δαπάνες στο πρόγραμμα είναι μόνο αυτές που αντιστοιχούν σε
παρεμβάσεις που αφορούν στο επιλέξιμο μεμονωμένο διαμέρισμα, συν τις μαρκίζες και τις
προεξοχές της στέγης του συγκεκριμένου διαμερίσματος.
Διευκρινίζεται ότι: Είναι επιλέξιμες όλες οι εργασίες και υλικά που απαιτούνται για μια
άρτια κατασκευή θερμομόνωσης δώματος, όπως ελαφρομπετόν κλίσεων, τσιμεντοκονίες
κ.τ.λ. Επίσης, είναι επιλέξιμα και τα τετρ. μέτρα που αναφέρονται σε τυχόν προβόλους που
βρίσκονται άνωθεν του διαμερίσματος σε περίπτωση αίτησης μεμονωμένου διαμερίσματος ή
το σύνολο των προβόλων σε περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας.

20. Ερ.: Είναι επιλέξιμη παρέμβαση η τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης
δαπέδου ισόγειας κατοικίας με υποκείμενο όροφο υπογείου (Μη
Θερμαινόμενου Χώρου);

Απ.: Ναι, είναι επιλέξιμες και οι παρεμβάσεις θερμομόνωσης στην οροφή επάνω από
υπόγειο (μη θερμαινόμενο χώρο).

21. Ερ.: Μονοκατοικία φέρει οροφή πλάκα σκυροδέματος. Στις προτάσεις για
ενεργειακή αναβάθμιση, περιλαμβάνεται και η εξωτερική θερμομόνωση του
δώματος. Σε περίπτωση που κατασκευαστεί στέγη, είναι επιλέξιμες οι δαπάνες
που αφορούν στη θερμομόνωση της στέγης (π.χ. θερμομονωτικές πλάκες,
μεμβράνη στεγάνωσης κεραμοσκεπών, υλικά στερέωσης της μεμβράνης), ή
δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη και δεν θα καλυφθεί από το πρόγραμμα; Επίσης,
είναι απαραίτητη η προσκόμιση της οικοδομικής άδειας της στέγης;

Απ.: Στην περίπτωση μόνωσης στέγης, οτιδήποτε αφορά στη θερμομόνωση (υλικά, εργασία
και ΦΠΑ) είναι επιλέξιμες δαπάνες για το Πρόγραμμα. Επίσης, επιλέξιμα είναι όλα τα
τετραγωνικά μέτρα της στέγης μαζί με τις μαρκίζες και τις τυχόν προεξοχές της στέγης.
Όμως, ο δομικός σκελετός της στέγης όπως ξυλεία, πέτσωμα κ.τ.λ. δεν είναι επιλέξιμες
παρεμβάσεις για το Πρόγραμμα. Όσον αφορά στα κεραμίδια είναι επιλέξιμα μόνον όταν
γίνεται αντικατάσταση κεραμιδιών. Τέλος, ο ωφελούμενος είναι υποχρεωμένος να λάβει
τυχόν απαιτούμενες οικοδομικές άδειες ή εγκρίσεις σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική
νομοθεσία.


ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ:


1.Αντικατάσταση κουφωμάτων

2.Τοποθέτηση/ αναβάθμιση θερμομόνωσης


3.Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ ψύξης

4.Σύστημα ZNX με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ*
EMAIL*
Value is required
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ?
ΣΧΟΛΙΑ
Thank you!